Pouť za sv. GothardemJiž popáté se sešli modřičtí farníci a jejich přátelé, aby oslavili svátek svatého Gotharda – patrona města, jemuž je zasvěcen zdejší děkanský kostel. Před zahájením slavnostní mše svaté prošel zaplněným chrámem průvod kněží a ministrantů. Za křížem neseným v jeho čele kráčeli současní duchovní správci – minorité P. Robert M. Mayer a P. Adam Wolny. Za nimi P. Alois Pernička a P. František L. Hemala, kteří se v minulých letech hluboce vryli do myslí a srdcí místních věřících. Společně s jáhny Pavlem Kilianem a Jiřím Jenišem průvod uzavíral hlavní celebrant, brněnský děkan Mons. Václav Slouk.

Ke slavnostní bohoslužbě přispěl chrámový sbor řízený Mgr. Markétou Klangovou, kterému hudební doprovod obstaral farní orchestr vedený Jiřím Bradou. Obdiv si zasloužilo vystoupení mužáků, jejichž hlasy rozezněly známou mariánskou píseň.

Pro požehnání si přišli také stárci a stárky ženáckých hodů. S jejich příchodem se kostel zaplnil líbeznou měkkostí moravských výšivek, pestrými pentlemi a zdobnými krajkami. Chrámovou loď rozsvítily úsměvy, když špalírem barevných krojů a uniforem procházel děkan Václav Slouk a kropenkou žehnal stárkům a jejich pomocníkům.

Posléze místostarostka Hana Chybíková zhodnotila, jak v uplynulém roce postoupily práce věnované opravě našeho chrámu. A na úplný závěr zazněla krátká přednáška o tom, jakými proměnami v minulém století prošel kostel sv. Gotharda.

Slavnost pokračovala na faře. V jejích útrobách a na farní zahradě se u bohatě prostřených stolů shromáždily více jak dvě stovky hostů. Občerstvení připravené rodinami nezištných farníků, doplnilo na rožni opečené sele, darované Zdenou a Ignácem Homolkovými. Hosty byli také krajané z německého Erbachu, kteří do své bývalé vlasti přijeli se starostou Achimem Gausem.

Podobně jako v minulých letech i letos se součástí oslavy stala výstava, nazvaná „Um a šikovnost Modřičanů“. Opět se podařilo shromáždit úctyhodnou kolekci exponátů. Dík patří kurátorkám Ing. Libuši Kolářové a MUDr. Júlii Marečkové.

Ke zdařilému odpoledni přispěla scénka a zpěv mužáků s houslovým doprovodem Milana Obdržálka a vystoupení saxofonového kvarteta ZUŠ Modřice. Jeho mladí hráči, společně s učitelem Pavlem Rosendorfem, představili celou plejádu známých swingových skladeb.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a konání oslavy. Je málo vídané, aby se bez nároku na jakoukoliv odměnu uspořádala tak rozsáhlá akce, kterou pouť ke sv. Gothardu již je.

Josef Chybíkwebmaster