Opravy kostela sv. Gotharda v roce 2009Po stabilizaci základového podloží a betonáži rubové klenby provedené v roce 2008, pokračovaly i v roce 2009 opravy kostela sv. Gotharda. V poškozených stěnách došlo k sanaci trhlin, restaurování lícní části klenby a opravě nástropních fresek.

Kolmo přes probíhající spáry, které vznikly v důsledku nestabilní konstrukce, byly ve stěnách vyvrtány dlouhé křižné kanálky. Do nich se z vnitřní i z vnější strany vložila ocelová výztuž. Spolupůsobení kovových tyčí a zdiva zajistila injektážní hmota. Následně do vyčištěných spár a do trhlin byla vtlačena sanační malta.

V další fázi se nad presbyteriem postavilo vysoké lešení. Po dobu několika týdnů jej restaurátor použil jako pracovní plochu k opravě vážně poškozené, přibližně 150 mm tlusté cihelné klenby. Nejpostiženější částí byl pruh v délce tří metrů a šířce 350 mm, který byl od okolních ploch snížený o 35 mm. Cihly vystupující z klenby se opatrně odbrousily. Uvolněný cihelný materiál z nejvíce poškozené konstrukce, dočasně zajistily až 100 mm dlouhé dubové klíny. Trhliny a spáry mezi cihlami byly posléze stabilizovány speciální spojovací látkou.

Po odstranění plošných klihových nátěrů z pozadí maleb, se poškozené plochy vytmelily. Povrch se opatřil vápenným nátěrem. Figurální a malované celky se vyretušovaly temperovými (reverzibilními) barvami.

Přestože stavební práce vykonávané firmou SASTA CZ, a.s. probíhaly i uvnitř chrámu, v pravidelném rytmu probíhaly mše svaté a církevní obřady, které přináší každodenní život farnosti. Na tom, že klenba nad presbyteriem je stabilní a nikoho již neohrožuje má zásluhu vedení města a mnozí mecenáši z řad firem i občanů. Sanační práce, budou pokračovat i v roce 2010.

Josef Chybíkwebmaster